ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Posted by χρηστος γκοτζαριδης on 1:59 μ.μ.ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Posted by χρηστος γκοτζαριδης on 1:57 μ.μ.

ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Posted by χρηστος γκοτζαριδης on 1:57 μ.μ.
                                                 ..........


1.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Προσομοίωση σε μοριακό επίπεδο της αλλαγής της φυσικής καταστάσεως της  ύλης με θέρμανση. Εξαιρετικά παραστατική προσομοίωση.
2.6 ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
http://www.tryscience.org/experiments/experiments_electrolysis_online.html

Διαδικτυακό εικονικό πείραμα ηλεκτρόλυσης του νερού με απλά υλικά. Ο μαθητής μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις κατασκευάζει τη συσκευή ηλεκτρόλυσης και μαθαίνει τα μυστικά του φαινομένου με έναν παιγνιώδη τρόπο. 

2.9 ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ


Προσομοίωση κατά την οποία ο μαθητής κατασκευάζει τα δικά του άτομα με βάση τους κανόνες που αναφέρονται στη θεωρία. Οριακή η χρησιμότητά του για τη Β' Γυμνασίου.


2.10 ΣΥΜΒΟΛΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ


Προσομοιώσεις στις οποίες ο μαθητής κατασκευάζει διαφορετικά  μόρια χρησιμοποιώντας το ίδιο πάντα είδος ατόμων.  

2.11 ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ
http://phet.colorado.edu/en/simulation/balancing-chemical-equations
 Προσομοίωση στην οποία ο μαθητής εξισώνει τα δύο μέρη μιας χημικής εξίσωσης. Η εξίσωση των ατόμων περιγράφεται με ιστογράμματα κτλ. Περιλαμβάνει και ένα ενδιαφέρον παιχνίδι ταχύτητας συνπλήρωσης συντελεστών.